Son Gün 31 Aralık

 Yeni yıla az kaldı, bu sebep ile ticari hayatta işlem gören  defterlerin tespit ve tasdikinin son süresi 31.12.2015’dır yani bu  ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

 

 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Muhasebe Yönetmeliği’nin; “Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni” başlıklı 82’nci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterlerin kullanılması esastır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan odaların, birliklerin ve federasyonların bütçe ve personel durumları dikkate alınarak bunlardan hangilerinin gelir gider defteri tutacaklarına Konfederasyon Yönetim Kurulunca karar verilir.
a) Yevmiye defteri,
b) Büyük defter (Defteri kebir),
c) Kasa defteri,
ç) Yardımcı hesaplar defteri (Tali hesap defteri),
d) Demirbaş defteri,
e) Kıymetli evrak defteri.
Bu defterlerden, yardımcı hesaplar defterleri, demirbaş defterleri ve kıymetli evrak defterleri hariç diğer defterler noter tasdikine tabidir.
a) Yevmiye defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve numarasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.” 
Şeklinde beyan edilmiştir.

b) Büyük defter: Büyük defter, yevmiye defterinde işlenmiş olan işlemleri usulüne uygun hesaplara dağıtan ve tasnifli bir şekilde bu hesaplarda birleştiren defterdir. İşlemler yevmiye tarihi ve numarasına göre yevmiye defterine geçirildikten sonra, aynı yevmiye tarihi ve numarası ile her bir hesap için atrı tahsis edilmiş büyük defterde alakalı sayfalara tasnifli olarak kayıt edilir.

c) Kasa defteri: Kasa işlemlerinin kayıt edildiği defterdir, diğer defterlerde bulunan bilgilere ek olarak, günlük kasa sayımına ilişkin dökümanları ve sayman ve veznedar aracılığıyla durumun tespitine dair açıklamaları içerecek tarzda düzenlenir. Her gün işlenmesi zorunluluğu vardır.

ç) Yardımcı hesaplar defterleri: Yardımcı defterler, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntılı olarak ele alındığı defterdir.

d) Demirbaş defteri:Bilumum demirbaşların, sabit kıymetlerin, mefruşatların günü gününe kaydedildiği defterdir.

e) Kıymetli evrak defteri: Depodan alınan kıymetli evrakların, teslim eden ve teslim alan tarafından imzalandığı defterdir. (Md.82)

4369 sayılı Yasa ile ticari işletmeler için tutulması kaldırılan kasa defteri, esnaf odalarınca tasdiki ve kullanılması zorunludur. Buna ek olarak birinci sınıf mükelleflerin tutması gereken defterlerden envanter defteri, meslek odalarınca tutulması mecburi defterler arasında yer almamaktadır.