Ortak Olduğunuz Şirketin Sermaye Taahhüt Borçlarına Haciz Gelebilir !

sirket-anlasmaİcra ve İflas Kanunu’ nda yer al maddeler gereğince kişinin borçları bulunmuyor ise ticari işlerde çalıştığınız kişilerin eğer size ait olan veya size ait olabilecek tüm alacakları üzerine haciz işlemigerçekleştirebilir.

 

Bu gibi durumlarda İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen haciz ihbariye ile; “Borçlu kişinin himayesinde var olan ve var olabilecek hak ve alacakları ile ödeme taahhüdünde bulunduğunuz, ödeme yapmanız gereken miktarın haciz işlemine karar verildiğini” 3. kişiye bildirilir. Önemli olan, borç sahibinin her türlü mal ve haklarının haciz uygulanabilecektir. Bir mal veya hakkın haciz uygulanmayacağının kabul edilebilmesi için bu konuda net bir kanun yargısı varlığı veya maddi hukuk anlamında o mal veya hakkın satış ve devrine engel yasal bir düzenlemenin bulunması şarttır. Türk Ticaret  Kanunu’nda yer alan maddeler gereğince limited ve anonim şirketlerin gelir amaçlı şirket olduğu, aynı kanunun 125. Maddesine göre ticaret şirketlerinin hukuki kişiliğe sahip olduğu ve Türk Medeni Kanunu yargısı gereğince bütün haklardan yararlanabilecekleri ve borçları üstlenebilecekleri, yine Ticaret Kanunu ’nun 128. maddesinde ise her ortağın yönetime göre düzenlenmiş ve imzalanmış şirket sözleşmesiyle koymayı belirttiği gelirden dolayı şirkete karşı borçlu olduğu karara bağlanmıştır.İlgili konuya üst yargı açısından bakıldığında Yargıtay, şirket hissedarının borçlu şirket tarafından 3. kişi sayılamayacağından şirket ortağına haciz tebliği gönderilemeyeceği görüşünde iken, 2014/12-1078 esas numaralı görüşü ile şirket ortağını da borçlu şirket tarafından 3. kişi saymış ve şirket ortaklarına haciz bildirimi gönderilebileceğini kabul etmiştir. Şirket ortağı, ortağı olduğu şirket hukuki  kişiliğinden ayrı bir kişiliğe sahip olup, Türk Medeni Kanunu kapsamında  gerçek kişi olduğundan borçlu şirkete göre 3. kişi sayılır. Türk Ticaret Kanunu’ nda yer alan maddelerince şirket ortakları, şirket sözleşmesiyle koymayı zorunlu yaptığı  gelirden  dolayı şirkete karşı borçlu olanlardan ve borçlu şirketin, şirket ortağın ‘daki para alacağının haczine engel yasal bir düzenleme de bulunmadığından  gelir  alacağının haczi mümkündür. Ancak, borçlu şirketin, 3. kişi şirket ortağı himayesinde gelir borcu dışında tamamen özel haklarından kaynaklanan ve paraya çevrilmesi mümkün, İcra ve İflas Kanunu kapsamında haczedilebilecek durumda başkaca haklarının ve alacaklarının bulunabileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla Yargıtay tarafından varılan bu görüş ile yeni bir dönem başlamış olmaktadır. Söz konusu dönemde ise şirketin alacaklıları tarafından, ortakların  gelir  taahhüt borçları dahil olmak üzere özel hukuktan da kaynaklanan şirket olan tüm diğer borçları haciz edilebilecektir.