Kişisel Verilere Devlet Koruması

Esasen, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski, farkında olmadan mağdur edilme ihtimalimiz olan bir mevzudur. Kişisel verilerin korunması, özünde insan hakları ve temel özgürlüklere dairdir. Haliyle elde edilen yada işlenen her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde işlenmesi gerekmektedir.

 

 

Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesinde başta özel yaşamın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel vatandaşların yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzerine hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlandı.
Kişisel veriler mevzubahis kişinin açık rızası olmaksızın işlenememektedir.

İnsanların ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle mevzubahis verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, mevzubahis kişinin açık onayı olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Fakat aşağıdaki tabloda belirtilen maddelerden birinin varlığı durumunda açık rıza alınmaksızın veri işleme yapılabilecek.

Açık Rıza Olmaksızın Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Fiili imkansızlık sebebiyle rızasını açıklayamayacak vaziyette olan ya da onayına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için mecburi olması,

– Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla direkt alakalı olması şartıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü gerçekleştirebilmesi için mecburi olması,

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için veri işlemenin mecburi olması,

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin mecburi olması.

Örneğin, bir işverenin, engelli çalıştırma mecburiyeti kapsamında, işyerinde, bu statüde çalıştırdığı kişilere dair rapor ve belgeleri işlemesi bu kapsamda değerlendirilecektir. Yine engelli bir kişinin özel tüketim vergisinden muaf özel donanımlı araç almak hakkından yararlanabilmesi için, engelliliğine dair sağlık raporlarının vergi dairesi tarafından edinilmesi ve işlenmesi de bu kapsamında değerlendirilecektir.