BAĞ-KUR Borcu Yapılandırılması

1) BAĞ-KUR Borcu YapılandırılmasıBaşvuru formu, en geç 31.12.2014 tarihine kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 02.02.2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 02.02.2015 tarihinde sona erecektir.
5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.
6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.
7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.
8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 01.06.2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.
9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması hâlinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.
10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.
11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası primlerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.
12) Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumunda genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.
13) 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesine istinaden durdurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde,
-Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların tamamı en geç 02.02.2015 tarihine kadar,
-2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin borçlar ise peşin ödeme talebinde bulunulmuş ise en geç 02.02.2015 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde ödenecektir.
14) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir örneğinin Genelgenin 14 nolu ekinde yer alan form ekinde başvuruda bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.
6183/51.Madde: Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. Gecikme zammı bir milyon liradan az olamaz.

https://www.aymet.com.tr/