Sigortalılar Son Fırsat

hesaplama_5Aralık 2014 yılı sonuna kadar 5510/41’inci Maddesi ve 3201 sayılı Yurtdışı Borçlanması yapacaklar için günlük 37,80 TL taban ,245,70 TL. tavan rakam üzerinden borçlanma yapabilirler.

ÖRNEK:
Almanya da işçi olarak çalışan Mehmet Bey ,Ev Hanımı olup aynı ülke de yaşayan eşi Ayşe Hanım Yurtdışı borçlanması yapmak istediğinde;
Günlüğü Taban Olarak Borçlanma Tutarı:

Aymet Muhasebe Programı

Borçlanma Tutarı 37,80 *%32=12,10 TL.

Günlüğü Tavan Olarak Borçlanma Tutarı:

245,70*%32=78,62 TL.

Bu rakamlar ile 31/12/2014 tarihine kadar sigortalıların borçlanma hakları bulunmaktadır.
HANGİ SÜRELER BORÇLANMA KAPSAMINDA
5510 sayılı SS ve GSS Kanuna göre sigortalı sayılanların;
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 -1(a/SSK,b/Bağ-Kur,c/Emekli Sandığı) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
c) 4 -1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin
tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ,
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanırlar.
BAŞVURULAR SGK
Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde5510/ 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
İSTİSNA
(i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.
ÖDEME SÜRESİ 1 AY
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye SGK yetkilidir.
Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
UZUN VADELİ SİGORTA KAPSAMINDA
Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından;
a) (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,
b) (c) ve (ı) bentleri gereği borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, (i) bendine göre borçlananlar ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır.
Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir.
Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez.
OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMLANIYOR.
Daha az borçlanma ödemek istiyorsanız , bu ayın sonuna kadar borçlanma yapabilirsiniz.
YURTDIŞI BORÇLANMA
Torba kanunda yapılacak değişiklikleri beklemeden en kısa zamanda yurtdışı borçlanma taleplerinizi SGK iletmeniz gerekiyor.
Tarih aralığı seçmek için son fırsatlar , ayrıca yurtdışı borçlanmanızı 3 aylık süre içinde ödeyebilirsiniz.
ESKİ MEMURLARIN BORÇLANMASI
2015 yılında memurların göstergesi değişeceği için borçlanma miktarları da fark edecektir.
BORÇLANMA AVANTAJI:

2015 Asgari Ücret ilk altı ay için ort %4 oranında tahmini zam yapılırsa;

Taban Günlük Borçlanma Tutarı=12,10*1,04=12,58

Tavan Günlük Borçlanma Tutarı=78,62*1,04=81,76
GÜNLÜK TABAN=12,58-12,10=0,48
GÜNLÜK TAVAN=81,76-78,62=3,14
30 GÜN İÇİN

TABAN 0,48*30=14,40 TL.

TAVAN 3,14*30=94,20 TL.
18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI TABANDAN BORÇLANILMASI DURUMUNDA
540 GÜN =12,10*540=6.534,00
540 GÜN =12,58*540=6.793,20
KAZANÇ=6.793-6.534=259/540=0,48
18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI TAVANDAN BORÇLANILMASI DURUMUNDA
540 GÜN =78,62*540=42.455
540 GÜN =81,76*540=44.150
KAZANÇ=44.150-42.455=1695/540=3,14