Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Değişiklikleri Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN
BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ­­– 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Bankalar, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen genel karşılık oranlarını, Birinci Grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi transit ticarete, ihracat sayılan satış ve teslimlere ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırılan krediler için yüzde sıfır (% 0) olarak, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan nakdi krediler için binde beş (% 0,5), gayrinakdi krediler için ise binde bir (% 0,1) olarak uygulayabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (10) ve (11) numaralı alt bentler eklenmiştir.

Aymet Yazılım Ve Muhasebe Programı

 “10) Ticari alacak sigortası poliçelerini,
11) Hazine Müsteşarlığının desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu kefaletlerini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:”
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/11/2006 26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/2/2008 26779
2- 23/1/2009 27119
3- 6/3/2010 27513
4- 9/4/2011 27900
5- 28/5/2011 27947
6- 18/6/2011 27968
7- 30/12/2011 28158
8- 21/9/2012 28418
9- 25/12/2012 28508
10- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)
11- 12/1/2014 28880
12- 7/2/2014 28906