2015’te Tutulması Gereken Defterler

hesaplama_2GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER

Gerçek Kişi Tacirlerden Bilanço Esasına Tabi Olanların Tutacakları Defterler

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir

Gerçek Kişi Tacirlerden İşletme Hesabı Esasına Tabi Olanların Tutulacakları Defterler

1)-İşletme Defteri

Bu mükelleflerin Ticaret Odasına ya da Esnaf Odasına kayıtlı olması bir şey değiştirmeyecek her iki halde de İşletme Defteri tutulacaktır.

Aymet Muhasebe Programı

Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defterler

1)-Serbest Meslek Kazanç Defteri

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ihtiyaç olması halinde imalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, ambar defteri ve çiftçi işletme defteri gibi defterlerin de tutulması gerekecektir.

Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tutacakları Defterler

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER

Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerce Tutulacak Defterler

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri, 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Halihazırda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve Ticari Defterlere ilişkin Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Limited Şirketlerce Tutulacak Defterler

1) Yevmiye Defteri, 2) Envanter Defteri, 3) Defteri Kebir, 4) Pay Defteri 5) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

Halihazırda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1

Limited Şirket Müdürlerinin Kararlarının Yazılacağı Defterler

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 11’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi bunun için ayrıca tutulabilecek bir müdürler kurulu karar defterine de yazılabilir.

Genel kurul toplantı ve müzakere defterinden ayrı olarak müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde, açılış ve kapanış onayları dâhil olmak üzere bu deftere anonim şirketlerdeki yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır.

Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmelerinin Tutacağı Defterler

Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin tutacağı defterler ise aşağıda sayılmıştır.

1- Yevmiye Defteri, 2- Defteri Kebir, 3- Envanter Defteri

Kooperatiflerin Tutacağı Defterler

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

1- Yevmiye Defteri, 2- Defter-i Kebir, 3- Envanter Defteri, 4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, 5- Yönetim Kurulu Karar Defteri, 6- Pay Defteri

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

Defterlerin tasdikine ilişkin düzenlemelere VUK’un 221’inci maddesi ile TTK’nın 64’üncü maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar (normal hesap dönemleri için) defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda yani ARALIK ayı içinde,

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler (özel hesap dönemi için), defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettireceklerdir.

YETERLİ YAPRAK BULUNMASI HALİNDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLEBİLECEK DEFTERLER

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı (onay yenileme) yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

TASDİK YENİLEME YA DA ARA TASDİK

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

ARA TASDİK YAPILABİLECEK DEFTERLER

1-İşletme defteri, 2-Serbest meslek kazanç defteri, 3-Yevmiye defteri, 4-Defteri kebir, 5-Envanter defteri, 6-A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri

KAPANIŞ ONAYI YAPILACAK DEFTERLER

1- Yevmiye Defterinin kapanış tasdikinin, normal hesap dönemleri için izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının (HAZİRAN) sonuna kadar,

2- Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri kapanış tasdikinin, normal hesap dönemleri için izleyen faaliyet döneminin birinci ayının (OCAK) sonuna kadar,

3- Müdürler Kurulu Karar Defteri tutulması halinde bu defterin tasdik ve tutulmasında Yönetim Kurulu Karar Defterine ilişkin esaslara uyulacaktır. Bu halde de Müdürler Kurulu Karar Defterinin de kapanış tasdikinin normal hesap dönemleri için Ocak ayı sonuna kadar,

yapılması gerekir.

2015’TE E-DEFTERE GEÇENLERİN 2014’TE KULLANDIKLARI DEFTERLERİN KAPANIŞI

Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. Dolayısıyla, 1 Ocak 2015’te elektronik defter tutmaya başlayanlar 1 Şubat 2015’e kadar 2014 yılında kullandıkları defterlerden kapanışı tasdike tabi olanların kapanış tasdikini yaptıracaklardır.